بهداشتی

1 2 3 4

اهمیت سلامت و مراقبت بهداشتی

سیستم مراقبت‌های بهداشتی به توسعه درمان‌ها و پیشنهادهای پیشرفته و افزایش‌دهنده زندگی می‌پردازد. سلامت فرد را می‌توان به طرق مختلف حفظ یا بهبود بخشید، از جمله از طریق تغییر در رفتار شخصی و از طریق مصرف مناسب خدمات مراقبت‌های مربوط به بهداشت.

 سلامت را می‌توان نه تنها از طریق مصرف خدمات مراقبت‌های بهتر، بلکه از طریق رفتار فردی و انتخاب سبک زندگی مانند ترک سیگار، خوردن غذاهای مغذی‌تر و ورزش بیشتر بهبود بخشید. مراقبت‌های سلامتی می‌تواند سلامت بیشتری را برای افراد بدون افزایش هزینه‌های مراقبت‌های درمانی به همراه داشته باشد.

 تقاضا برای مراقبت‌های بهداشتی بر خلاف تقاضا برای اکثر محصولات و خدمات مصرفی از ارزش مستقیم بهبود سلامتی ناشی می‌شود. درک چگونگی تولید، تقاضا و ارزش‌گذاری سلامت، نقطه شروع مفیدی برای ارزیابی سیستم مراقبت سلامتی است.

تعریف سلامتی

سلامت را می‌توان در دو بعد تعریف کرد: طول عمر و کیفیت زندگی. یک فرد به طور مستقیم و غیرمستقیم از کیفیت زندگی ارزش می‌گیرد: به طور مستقیم به این دلیل که سطح سلامت فرد بر لذت بردن فرد تاثیر می‌گذارد و به طور غیرمستقیم به این دلیل که سطح سلامت فرد بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

تاثیر غیرمستقیم سلامت بر بهره‌وری نشان می‌دهد که سلامت جزء مهمی از سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی است. مراقبت‌های مربوط به بهداشت و سلامت تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده سلامت است. عوامل دیگر عبارت‌اند از: رفتارهای فردی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، تحصیلات، درآمد و ژنتیک.

هزینه مراقبت‌های بهداشتی

عامل اصلی که منجر به رشد هزینه مراقبت‌های مربوط به سلامتی می‌شود، توسعه و انتشار فناوری‌های جدید است. دانش در مورد شرایط بهداشت و مراقبت‌های سلامتی در طول زمان به گسترش خود ادامه می‌دهد.

دومین عامل مهم در رشد هزینه‌های مراقبت‌های مربوط به بهداشت، افزایش درآمد است؛ زیرا نسبت بیشتری از درآمد معمولا صرف مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. پیری جمعیت و افزایش شیوع بیماری سومین عامل مهمی است که منجر به رشد هزینه‌ها می‌شود.